Hírlevél Adatkezelési Tájékoztató

A www.klimagyar.hu oldalon történő hírlevél feliratkozás során személyes adatokat adsz meg, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), valamint A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatunk Téged a személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogaidról.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

GMBS Kft.,

székhely: 6725 Szeged, Dobó utca 36.,

cégjegyzékszám: 06-09-017859,

adószám: 13409863-2-06,

telefon: +36 30 527 3950,

e-mail: epuletgepesz@gmbs.hu,

webcím: www.klimagyar.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”

Az Adatkezelő határozza meg a hírlevél feliratkozás során elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a 4. pontban meghatározott célokból.

2. AZ ADATAID MEGADÁSA ÖNKÉNTES

Nem vagy köteles a személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudunk termékeinkről, szolgáltatásainkról, ajánlatainkról tájékoztatni.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a www.klimagyar.hu weboldalon és partnerei weboldalain

A KEZELT ADATOK

Regisztráció nélküli hírlevél feliratkozás esetén:  név, e-mail cím, telefonszám

Regisztrációval és vásárlással történő hírlevél feliratkozás esetén:

Alapadatok:

kötelező: e-mail cím, telefonszám

nem kötelező: felhasználónév, nem, születési idő

Számlázási cím(ek):

kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám

nem kötelező: adószám

Szállítási cím(ek):

kötelező: név, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám)

nem kötelező: e-mail cím

Adatkezelő rendszere tárolja továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulást,  a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka)

ADATKEZELÉSI CÉL

Az adatokat abból a célból kérjük el, hogy az részedre gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mailt (pl. hírleveleket) küldjünk a termékeinkre, ill. szolgáltatásainkra vonatkozóan.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulás a epuletgepesz@gmbs.hu email címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

4.1 Profilalkotás

Profilalkotás fogalma: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a Hozzád fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használják.

Az hozzájárulásod alapján profilalkotást végzünk annak érdekében, hogy az igényeidnek, kívánságaidnak és érdeklődési körének megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevelünkön keresztül juttathatjuk el Hozzád e-mailben.

Jelen profilozás keretében a személyes adatokat részben tőled gyűjtjük, gondolva itt a nevedre és az email címedre. Ezeket ugyanis te adod meg akkor, amikor feliratkozol a hírlevelünkre. Azt a tényt, hogy az adott hírlevelet megnyitottad-e vagy sem egy szoftver segítségével tudjuk megállapítani. Így tehát a profil létrehozása során – hogy rendszeres olvasónak minősülsz-e vagy sem – ezt a három személyes adatot vesszük figyelembe.

Az adatkezelés célja a vásárlói elköteleződés növelése, illetve közvetlen üzletszerzés. Az adatok eredeti gyűjtése és a további adatkezelési célok között kapcsolat áll fenn, ugyanis társaságunk szempontjából lényeges körülmény az, hogy azt hányan és milyen rendszerességgel olvassák. Ezáltal ugyanis tudjuk fejleszteni a szolgáltatásainkat, illetve a hírleveleinket rendszeresen olvasók, szinte biztos, hogy értesülnek olyan ajánlatokról, amelyek érdekesek lehetnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatban téged a 8. pontban meghatározott releváns jogok illetnek meg. Természetesen lehetőséged van arra, hogy kérd a személyes adatait törlését, illetve, hogy rád ne vonatkozzon a profilozás. Mindemellett tájékoztatást is tudunk adni az adatkezeléssel kapcsolatban a 8.7. pontban meghatározott módon.

A profilozás tekintetében adatvédelmi hatásvizsgálatot végeztünk, amelynek keretében megállapítottuk többek között, hogy az esetleges kockázatok (például: adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, adatvesztés) súlyossága és valószínűsége elhanyagolható. Olyan intézkedéseket alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az adatait biztonságban legyenek. Ilyen intézkedések többek között a nyomon követhetőség (naplózás), a kétfaktoros hitelesítés és a hálózat-biztonsági intézkedések. Megfelelő garanciákat vezettünk be annak érdekében, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogaidat könnyedén gyakorolhasd.

5. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK

Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen tájékoztató kivonatban megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a 9.1. pontban megnevezett Adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adataid nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően Te ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a 9.1 alatt megadott címen található szervertermében tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő a Magyar Hosting Kft. (Cg.01-09-968314, székhelye:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet.) üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:

A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő/Magyar Hosting Kft. naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

8. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI  

8.1. Hozzáféréshez való jog

Kérésedre, a kézhezvételt követő lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:

a) az adatkezelés céljai,

b) a személyes adatok kategóriái,

b) azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk,

c) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,

d) azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az adatkezelést Te határozhatod meg a tájékoztatás formáját is. Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésedre, kivéve, ha másként kéred.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmednek összetettségét és kérelmeidnek számát a kérelmed kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk Téged a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével. Így további 60 nap áll a ADATKEZELŐ rendelkezésre a tájékoztatás megadására. Amennyiben pedig a kérelmed nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt nyújthatsz be a felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhatsz a 11. pont szerint.

8.2. Helyesbítés kéréséhez való jog

Ha bármely általunk kezelt személyes adatod nem felel meg a valóságnak, kérésedre a személyes adatot helyesbítjük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Személyes adat helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3. Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a hozzájárulásodat visszavonod, az adataidat indokolatlan késedelem nélkül töröljük nyilvántartásunkból, adatkezelésünket megszüntetjük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat jogosult vagy bármely időpontban, indoklás nélkül visszavonni.

A törlés megtagadható

a)  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

b)  ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint

c)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez további időtartamra szükséges az adatkezelés

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésedre korlátozzuk személyes adataidnak a kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c) amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Te jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényled azt.

A 8.2, 8.3. és 8.4 pontokhoz

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog

Kérésedre a Rád vonatkozó az általad a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésére bocsátjuk, illetve ezeket egy másik adatkezelőnek Te is továbbíthatod anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, feltéve, hogy a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult vagy arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérd a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az e célból történő profilalkotást is,

b) az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés –ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást  is- ,

c) az adatkezelésre tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, ide nem értve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozásod megalapozott, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, kivéve, ha az Adatkezelő megindokolt válaszában előadja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdek indokolja, amely bizonyos korlátozott körben elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. További kivételt képez, ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez (pl.: keresetindításhoz) vagy védelméhez kapcsolódnak. Tiltakozás érvényesítése esetén a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek, kivéve, ha ezen lépések megtétele a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségeire tekintettel lehetetlen vagy jelentősen nagy nehézségeket telepítene a Adatkezelőre.

8.7. Kapcsolati adatok

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésed, kérésed kérjük, juttasd el a epuletgepesz@gmbs.hu e-mail címre, illetve írásban a 6725 Szeged Dobó u. 36 postacímünkre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – a Te érdekedben – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságod hitelt érdemlően igazolod.

8.8. Nyilvántartás-vezetés

Tájékoztatunk, hogy a Grt. 6. § (5) bek. alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezetünk, és a 8.3. pont szerinti törlési kérelem vagy a hozzájárulás korlátozás és indokolás nélkül történő, bármikori visszavonása esetén további közvetlen üzletszerzési célból reklámtartalmú e-mailt nem küldünk, ide nem értve az általános ügyfélkapcsolati tájékoztatást.

9. ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

9.1. Adatfeldolgozó adatai és elérhetősége

AdatfeldolgozóMilyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
MailChimp – The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)Marketing platform üzemeltetése, melynek segítségével személyre szabott ajánlatokat lehet kiküldeni az ügyfelek részére
Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: név, email cím, bizonyos esetekben telefonszám.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig
InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. (Cg.18-09-105743, székhelye: 9700 Szombathely, Olimpia u. 20 ,e-mail: hello@innvoice.hu)Vállalatirányítási ERP rendszer és számlázó rendszer biztosítása
Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér. Feladata az Adatkezelő ügyfélkapcsolat-kezelési (ERP) rendszerének üzemeltetése.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig

10.  GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával kijelented és szavatolod, hogy a fentiekre figyelemmel jártál el, cselekvőképességed az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosulsz, köteles vagy az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles vagy mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő személyes kapcsolatba nem kerülsz, így a jelen pontnak való megfelelést köteles vagy biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Te harmadik személy – például fogyasztó – nevében jársz el, jogosultak vagyunk kérni a meghatalmazásod és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 8.7 pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közöld velünk, ha tudomásodra jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

a)  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

b) Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.